Cattle

Thorough planning and preparation are essential for you to have a successful beef-feeding operation.

Operators should determine where they will obtain feeder calves, which feeds will be required to finish the cattle to desired market weights and grades, and what type of shelter will be needed


Bees konsentraat, meel of volvoer

Vir enige konsentraat, meel of volvoer moet daar voldoende ruvoer en water beskikbaar wees. In die eerste week moet die rantsoen tot ongeveer 1% van die liggaam massa beperk word om vertering steurnisse te voorkom.

Daarna kan voer adlib toe gepas word tussen 3 tot 4% van die liggaam massa behels.

Cattle Concentrates, meal or complete

For any concentrate, meal or complete feed must their still be enough roughage available and water must be given adlib. In the first week must the ration be limited to only 1% of body mass to prevent digestive problems.

There after feed can be supplied adlib between 3 to 4% of the body mass.

AFROND VOLVOER (PILLE / MEEL):

Voer adlib FINISHER COMPLETE ( PELLET / MEAL):

AFROND MEEL VIR KAFETERIA/KRAAL:

Voer adlib

FINISHER MEAL FOR CAFETERIA SYSTEM:

Beide die meel en ruvoer moet adlib beskikbaar wees vir die afronding sisteem.

Both the meal and the roughage must be supplied adlib.

DROOGTE VOER (PILLE) / Voer Adlib DROUGHT FEED (PILLE)

PRODUK G/KG AFROND VOLVOER / FINISHER COMPLETE AFROND MEAL / FINISHER MEAL DROOGTE VOER /DROUGHT FEED AFROND KONS 38% / FINISHER CONC 38% PRODUCT
 PROTEÏEN Min 120 120 100 380  PROTEIN
 PROTEÏEN – NPN Maks (%) 23.9 28.6 36.1 75.5  PROTEIN – NPN
 VESEL Min / Maks 120 80 120 / 200 100  FIBRE
 VET Min / Maks 25 / 70 25/70 25 / 70 20  FAT
 KALSUIM Min / Maks 10 10 10 40/55  CALCIUM
 FOSFOR Min 3 3 2 11  PHOSPHORUS
 VOG Maks 120 120 120 120  MOISTURE


AFROND KONSENTRAAT 38% / FINISHER CONCENTRATE 38%

MENGSEL OPSIE 1 OPSIE 2 OPSIE 3 MIX
 FARMIX HPK 38% 100 KG 100 KG 100 KG 125 KG
 LUSERN 175 KG 130 KG 275 KG -
 MIELIE RESTE / KORING STROOI 175 KG 170 KG - -
 MIELIES (GEMAAL) 550 KG 600 KG 625 KG 875 KG

BEES AANVULLINGS (LEKKE)

Aanvullings is belangrik om die nutriënt tekorte van natuurlik weidings aan te vul, as ook om innames en vertering te verhoog van die weiding. Dus vir spesifieke periodes kan mineraal (somer), mineraal en protein (winter) of mineraal, proteien en energie (kritiese tye) te korte voorkom. Daar moet voldoende voer spasie wees vir die diere en die diere moet nie vir lang tye sonder aanvulling staan nie.

Vir enige aanvulling word dit aanbeveel om eers vir ‘n week ’n sout aanvulling toe te dien, voor ’n ander aanvulling toegedien word sodat die weiende diere kan aanpas tot die korrekte innames vir die aanbevole aanvulling en steurnisse te voorkom van oor innames.

CATTLE SUPPLEMENTS

Supplements are important to fill the nutrient shortage of natural pastures, as well as increase intake and digestion of the pasture. So for specific periods could mineral (summer), mineral and protein (winter) or mineral, protein and energy (at critical times) be a shortage. There should be sufficient feeding space out for the animals and the animals should not be for long periods without supplement.

For any supplement it is recommended for the first week to provide a salt supplement before another is applied so that the grazing animals can adapt to the correct intake of the recommended supplements and prevent possible disorders from high intakes.

PRODUK G/KG AFROND VOLVOER / FINISHER COMPLETE AFROND MEAL / FINISHER MEAL DROOGTE VOER /DROUGHT FEED PRODUCT
 PROTEÏEN Min 50 400 200  PROTEIN
 PROTEÏEN – NPN Maks (%) 0 78.4 70.32  PROTEIN – NPN
 VESEL Min / Maks 0 100 49  MOISTURE
 VET Min / Maks 80 / 120 41 21  CALCIUM
 KALSUIM Min / Maks 60 9 9  PHOSPHORUS
 FOSFOR Min 3 7.5 8.5  ENERGY


WINTER LEK 40% / WINTER LICK 40%

Vir winter maande waar beide proteine as ook mineraal te korte voorkom op natuurlike weiding

For the winter months that both protein and minerals are in short fall from the grazing veld.

INNAME: 300-450 GRAM/DAG INTAKE:

PRODUKSIE LEK 20% / PRODUCTION LICK 20%

Voor teeltyd vir bulle en koeie, koeie deur die dragtigheid tydperk die nodige te korte aan te vul.

For the pre breeding period, cows in late gestation, and for body condition improvement.

INNAME: 700-1200 GRAM/DAG INTAKE:

Die lek kan ook gebruik word om beeste af te rond direk vanaf die veld.
Vir ekstra energie kan 70kg Produksie lek saam gevoeg word met 30kg mielies vir vinniger afronding.

This lick can be used to finish cattle direct from the veld. Alternatively, can extra energy be supplied by using 70kg of lick and 30kg of maize in a mix.

FOSFAAT LEK – P6 SOMER LEK / PHOSPHATE LICK – P6

Vir die somer maande waar hoofsaaklik mineraal te korte voorkom, kan die somer lek toegedien word vir weidende diere.

For the summer months that normally have a mineral shortage on the grazing veld.

INNAME: 100 – 150 GRAM / DAG INTAKE:

Alternatiewe mengsels van huidige lekke / Alternative mixes of Licks

3)
‘n oorgangs lek kan self gemeng word deur 50kg Winter lek saam met 50kg Somer lek saam te voeg.
A transition lick can be mixed by using 50kg Winter Lick and 50kg of Summer Lick.

INNAME: 200 – 300 GRAM/DAG INTAKE:

4) Lande Lek 23% is beskikbaar op aanvraag.
Land Lick 23% is available on request.